Klachtenprocedure

Begripsbepaling,
Onder een klacht wordt verstaan een schriftelijke uiting van onvrede omtrent het naleven door een werknemer van Salto.
Een klager is een cliënt van een werknemer van Salto, of een belanghebbende van de cliënt, die een klacht indient bij de klachtencommissie.
Een aangeklaagde is een werkende voor Salto, gehouden aan de Ethische Code & Klachtenprocedure, en uitvoerder van Salto, tegen wie een klacht is ingediend.
De klachtencommissie bestaat uit twee ter zake deskundigen van buiten Salto en de secretaris, de heer Ir. A. Veurtjes.

Indienen en behandelen van een klacht,
Een klacht wordt schriftelijk aan de Klachtencommissie voorgelegd en dient gericht te worden aan:

Salto, Training & Advies
Secretaris Klachtencommissie
dhr. D.J. Dijkslag
Kaatstraat 123
3513 BV Utrecht
De ontvangst van de klacht wordt binnen zeven werkdagen schriftelijk aan de klager bevestigd door de secretaris.

Het streven is om de klacht binnen 6 weken geheel af te handelen. Mocht dit anders zijn dan wordt de reden daarvoor bekend gemaakt en in overleg bepaald wanneer de klacht afgerond kan worden.
De klacht wordt vertrouwelijk behandeld.
Nadat de klacht afgerond is en geregistreerd wordt deze voor een termijn van 2 jaar bewaard.

Het oordeel van de beroepsinstantie/klachtencommissie is voor opleidingsinstituut Salto bindend; eventuele consequenties worden door instituut Salto snel afgehandeld.

Deze Klachtenprocedure is in werking getreden op 1 september 2010.