Leveringsvoorwaarden

Salto, training & advies
Kaatstraat 123
3513 BV Utrecht
T: 06 53 22 43 75
website: http://www.mb-salto.nl
KvKnr: 08137887

Leveringsvoorwaarden:
1.0
Toepasbaarheid
1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Salto, betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, supervisie en andere vormen van scholing hierna te noemen ‘begeleidingstraject’ of  ‘coaching’.
1.2
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door Salto.

2.0
Aanbieding en overeenkomst
2.1
Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de aanbieding. Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor Salto.
2.2
De overeenkomst tussen opdrachtgever en Salto komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de aanbieding.
2.3
Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd.
2.4.
Na ondertekening door de opdrachtgever heeft deze veertien dagen bedenktijd waarbinnen hij zonder opgave van redenen of kosten de opdracht kan annuleren

3.0
Annulering door opdrachtgever
3.1
De opdrachtgever voor een ondersteuningstraject of coaching heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus of coaching te annuleren per aangetekend verzonden brief.
3.2
Bij annulering langer dan één maand voor aanvang van een ondersteuningstraject of coaching is de opdrachtgever verplicht 25% van het overeengekomen bedrag voor administratiekosten te betalen.
3.3
Bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van de cursus of coaching is de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag te betalen.
3.4
Bij annulering korter dan twee weken is de opdrachtgever verplicht het volledig overeengekomen bedrag te betalen.
3.5
In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus of coaching deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan een ondersteuningstraject of coaching deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

4.0
Annulering door Salto
4.1
Salto heeft in geval van een ondersteuningstraject het recht om bij ziekte, calamiteiten of overmacht zonder opgave van redenen een ondersteuningstraject te annuleren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze opdracht gever aan Salto betaalde bedrag.
4.2
Salto heeft het recht uiterlijk twee weken voor aanvang een training te annuleren wanneer het vooraf aangegeven minimum aantal deelnemers niet is bereikt. (Praktijktrainingen)

5.0
Medewerking door de opdrachtgever
5.1
De opdrachtgever zal Salto steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke Salto noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.
5.2
Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever Salto apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die Salto aan de opdrachtgever ter kennis brengt.

6.0
Werk- en cursusmaterialen
6.1
Het copyright van de uitgereikte werk- en cursusmaterialen berust bij Salto of de belanghebbenden bij wie dit rechtens berust.
6.2
Tenzij anders is aangegeven berust het werk- en trainingsmateriaal bij Salto.

7.0
Wijzigingen
7.1
Hoewel Salto een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen, en correcties van de overeengekomen werkzaamheden in te stemmen steeds welwillend wil overwegen, is Salto tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.
7.2
Een dergelijke instemming kan slecht uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.
7.3
Wanneer Salto instemt met de wijzigingen, aanvullingen of correctie van overeengekomen werkzaamheden, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering. Meerwerk en extra leveringen worden door Salto steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan weliswaar tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Salto behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door Salto gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuur uren, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.

8.0
Geheimhouding
8.1
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeen komst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.0
Prijs
9.1
De prijzen van Salto zijn exclusief omzetbelasting en andere hefngen welke van overheidswege zijn opgelegd.

10.0
Betaling
10.1
Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door Salto anders is aangegeven, dient betaling van de door Salto verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binnen 21 dagen na factuurdatum te geschieden.
10.2
Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is Salto gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra Salto vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever bovendien Salto verschuldigd een bedrag van alle aan de incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 300,- per onbetaalde factuur, te voldoen.

11.0
Auteursrecht
11.1
Het auteursrecht op de door Salto uitgegeven brochures en het project- en cursusmateriaal berust bij Salto, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Salto zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

12.0
Aansprakelijkheid
12.1
De aansprakelijkheid voor schade voor Salto is beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken. Salto is evenwel nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
12.2
Salto is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.
12.3
De opdrachtgever vrijwaart Salto en haar medewerkers of externe partijen die in naam van Salto training of coaching uitvoeren, voor aanspraken van derden terzake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door Salto (op)geleverde wordt gemaakt.